Čet. maj 23rd, 2024

Naredba o radnom vremenu

Na osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 i 22/21), na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19,

Ministar zdravlja donosi

NAREDBU

o izmeni i dopuni Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

1. U Naredbi o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološkesituacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, broj 22/21) tačka 1. menja se i glasi:

„1. Izuzetno od odredaba člana 8. stav 3, člana 9. stav 2, člana 11. stav 2. i člana 13. stav 1. tač. 5. i 6. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, u periodu od 16. marta 2021. godine od 21.00 časova do 22. marta 2021. godine do 06.00 časova, neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

1) u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);
2) pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, šalteri i kiosci za prodaju hrane i pića, i sl.);
3) pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.);
4) priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);
5) pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote);
6) u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije);
7) oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.).

Ograničenja iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na radno vreme:
1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata
koji vrše dostavu hrane;
2) trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorenih i otvorenih pijaca, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;
3) kioska i trafika koji su kao takvi registrovani i klasifikovani i postavljeni na javnoj površini i u kojima se prodaju štampa, duvanske prerađevine i sitna neprehrambena roba i koja se obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat;
4) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl.;
5) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa;
6) objekata namenjenih za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu treninga i priprema i održavanja registrovanih takmičenja u nadležnosti nacionalnih sportskih saveza i to u unapred zakazanim terminima;
7) svih drugih radnji, objekata i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja.

2. Posle tačke 1. dodaje se tačka 1a koja glasi:„1a Ograničenje radnog vremena iz tačke 1. ove naredbe ne odnosi se na:
1) finansijske institucije (banke, osiguravajuća društva, menjačnice, i dr.);
2) državne organe, organe državne uprave, organe AP Vojvodine, organe jedinica lokalnih samouprave;
3) javna preduzeća i privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave;
4) javne ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, osim onih ustanova koje obavljaju delatnosti iz tačke 1. ove naredbe;

5) sudovi i javna tužilaštva, javni beležnici, izvršitelji i drugi pravosudni ili sa njima vezani organi i službe;
6) privredna društva i drugi privredni subjekti, osim onih koja obavljaju delatnosti iz tačke 1. ove naredbe.”

2. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srbije”.

                                                                Broj 500-01-00130/2/2021-22
U Beogradu, 16. marta 2021. godine
Ministar,
dr Zlatibor Lončar, s.r.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *